Dnia 13.01.2022

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

Dnia 11.01.2022

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.
Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie m.in. opłat za prąd i ogrzewanie.
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:

 • papierowo,
 • elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dokument w formie papierowej można złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki tel. 46 854 50 34 lub 46 854 50 29
Wniosek powinien być złożony w dowolnym terminie, maksymalnie
do 31 października 2022r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.
O dodatek mogą się starać osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2 100 zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub 1 500 zł (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego). Wysokości dodatków wyglądają następująco:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 • Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
  Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:
  – wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,
  – materiały informacyjne
  – informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.
  Wniosek o dodatek osłonowy

Dnia 20.12.2021

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach publikuje ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi” wraz z załącznikami.

Dnia 03.12.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 07-08.11.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 07.12.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 08.12.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 09.11.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 18-19.11.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 18.11.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30

w dniu 19.11.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 28.10.2021

Dnia 08.10.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22.10.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 21.10.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30

w dniu 22.10.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 30.09.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (2 ETATY) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (2 ETATY) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego – 2 etaty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki.

1. Stanowisko pracy:   pracownik socjalny – 2 etaty

2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

3.1 posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.2 wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

3.3 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.4 niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

3.5 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;

3.6 posiadanie prawa jazdy kat. B.

4. Wymagania merytoryczne, które będą weryfikowane podczas postępowania rekrutacyjnego:

a) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego;
b) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
d) biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

5. Dodatkowe umiejętności i predyspozycje:

a) umiejętność pracy pod presją czasu;
b) dobra komunikacja interpersonalna;
c) umiejętność pracy w zespole;
d) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.

6. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz innych czynności w celu ustalenia   sytuacji klienta i jego problemów;
b) przygotowywanie projektów decyzji;
c) prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin;
d) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
e) udzielanie informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania  problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
b) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu);
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kserokopie innych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
e) kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
f) kserokopia prawa jazdy;
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
i) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
k) osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych powinny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
l) podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących  rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

8. Zatrudnienie planowane

W wymiarze 1 etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1 ; 96-315 Wiskitki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”  do  dnia 11 października 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiskitkach
mgr Anna Wiśniewska

Dnia 20.08.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko administratora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki.

Stanowisko pracy: Administrator
Ilość stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy : 1/1
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku administrator;
 •  nieposzlakowana opinia;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego;
 • znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi;
 • posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora
 • znajomość Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • dobra komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność pracy w zespole;

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji Klubów Seniora +, prawidłowe prowadzenie oraz zabezpieczenie dokumentów;
 • opracowywanie we współpracy z terapeutami planu pracy Klubów Seniora i czuwanie nad jego realizacją;
 • koordynowanie  spotkań i zajęć dla seniorów;
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubów Seniora +;
 • sporządzanie we współpracy z terapeutami wniosków na zakupy niezbędnych materiałów do realizacji zajęć Klubów Seniora +;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz zachowanie tajemnicy służbowej;
 • reprezentowanie Klubów Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubów;
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
 • oświadczenie o :
  • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku administratora;
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
  • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe
 • osoby   niepełnosprawne, które   chcą   skorzystać  z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych powinny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących  rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Jest to stanowisko urzędnicze z pracą przy komputerze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Klubu Senior + w Wiskitkach, Plac Wolności, 96-315 Wiskitki. Wymiar czasu pracy – pełen etat. Stanowisko obejmuje pracę w biurze, wyjazdy służbowe oraz kontakty z petentami według potrzeb stanowiska.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1 ; 96-315 Wiskitki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administratora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach”  do  dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS). Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze i urządzeniach biurowych
 • praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony
  6 miesięcy)
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w trakcie trwania umowy na czas określony osoby są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach zastrzega, iż na każdym etapie rekrutacji może zakończyć postepowanie kwalifikacyjne bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
mgr Anna Wiśniewska

Dnia 17.08.2021

Apel Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach sanitarnych

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content