Dnia 14.03.2020

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe oraz dane dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą                         w Wiskitkach w imieniu, którego działa Kierownik. Kontakt z Kierownikiem:

  • drogą papierową na adres: ul. Kościuszki 1 , 96-315 Wiskitki  
  • email : gops@gops-wiskitki.pl
  • tel. (46) 854-50-42

Inspektor Ochrony Danych

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: jrkdoradztwo@gmail.com

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),       tj. przyznawaniem świadczeń z zakresu pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych i rodzinnych     oraz przyznawaniem Karty Dużej Rodziny a wynikających z:

– ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej,

– ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

– ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

a) podmioty przetwarzającedane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską;

b)w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

  • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
  • Wtorek :: 8:00 - 17:00
  • Środa :: 8:00 - 16:00
  • Czwartek :: 8:00 - 16:00
  • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content