Dnia 09.11.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 18-19.11.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 18.11.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30

w dniu 19.11.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 28.10.2021

Dnia 08.10.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22.10.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 21.10.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30

w dniu 22.10.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 30.09.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (2 ETATY) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO (2 ETATY) W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego – 2 etaty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki.

1. Stanowisko pracy:   pracownik socjalny – 2 etaty

2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

3.1 posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3.2 wykształcenie zgodne z art. 116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

3.3 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.4 niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

3.5 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;

3.6 posiadanie prawa jazdy kat. B.

4. Wymagania merytoryczne, które będą weryfikowane podczas postępowania rekrutacyjnego:

a) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego;
b) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;
c) umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
d) biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

5. Dodatkowe umiejętności i predyspozycje:

a) umiejętność pracy pod presją czasu;
b) dobra komunikacja interpersonalna;
c) umiejętność pracy w zespole;
d) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego.

6. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz innych czynności w celu ustalenia   sytuacji klienta i jego problemów;
b) przygotowywanie projektów decyzji;
c) prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin;
d) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
e) udzielanie informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania  problemów życiowych osób potrzebujących tego rodzaju pomocy.

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
b) kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu);
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
d) kserokopie innych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
e) kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
f) kserokopia prawa jazdy;
g) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
i) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
j) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
k) osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych powinny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
l) podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących  rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Nie przedłożenie w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

8. Zatrudnienie planowane

W wymiarze 1 etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1 ; 96-315 Wiskitki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”  do  dnia 11 października 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiskitkach
mgr Anna Wiśniewska

Dnia 20.08.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ADMINISTRATORA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WISKITKACH

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko administratora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1; 96-315 Wiskitki.

Stanowisko pracy: Administrator
Ilość stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy : 1/1
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku administrator;
 •  nieposzlakowana opinia;
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego;
 • znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi;
 • posiadanie wiedzy w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora
 • znajomość Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020  
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • dobra komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność pracy w zespole;

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji Klubów Seniora +, prawidłowe prowadzenie oraz zabezpieczenie dokumentów;
 • opracowywanie we współpracy z terapeutami planu pracy Klubów Seniora i czuwanie nad jego realizacją;
 • koordynowanie  spotkań i zajęć dla seniorów;
 • nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubów Seniora +;
 • sporządzanie we współpracy z terapeutami wniosków na zakupy niezbędnych materiałów do realizacji zajęć Klubów Seniora +;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz zachowanie tajemnicy służbowej;
 • reprezentowanie Klubów Senior + na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubów;
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (w załączeniu);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie innych dokumentów  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu;
 • oświadczenie o :
  • posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku administratora;
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
  • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe
 • osoby   niepełnosprawne, które   chcą   skorzystać  z uprawnienia wynikającego z art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych powinny przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących  rekrutacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Jest to stanowisko urzędnicze z pracą przy komputerze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Klubu Senior + w Wiskitkach, Plac Wolności, 96-315 Wiskitki. Wymiar czasu pracy – pełen etat. Stanowisko obejmuje pracę w biurze, wyjazdy służbowe oraz kontakty z petentami według potrzeb stanowiska.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1 ; 96-315 Wiskitki, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administratora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach”  do  dnia 30 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data faktycznego wpływu do M-GOPS). Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca przy komputerze i urządzeniach biurowych
 • praca na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony
  6 miesięcy)
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, w trakcie trwania umowy na czas określony osoby są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej. Pozytywny wynik egzaminu końcowego jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach zastrzega, iż na każdym etapie rekrutacji może zakończyć postepowanie kwalifikacyjne bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów.

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
mgr Anna Wiśniewska

Dnia 17.08.2021

Apel Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach sanitarnych

Dnia 10.08.2021

Informacja o o naborze kandydata do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje o naborze kandydata do świadczenia usług asystenckich w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”  –  31 926 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 31 926 zł

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

 • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1) korzystanie z pełni praw publicznych,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

4) posiadanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub co najmniej
6-miesieczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

II. Wymagania dodatkowe:

1) dyspozycyjność,

2) umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi,

III. Podstawa zatrudnienia : umowa zlecenie

IV. Obowiązki opiekuna:

Niezbędnymi elementami jest świadczenie usług Asystenta w zakresie wsparcia osoby niepełnosprawnej w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługa będzie świadczona w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej na terenie Gminy Wiskitki.

V. Wymagane dokumenty

a) Kwestionariusz osobowy – Załącznik Nr 1,

b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług asystenckich – Załącznik Nr 2,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,

d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

e) klauzula informacyjna– Załącznik Nr 3

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach pokój nr 4 lub pocztą na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki w zaklejonej kopercie z dopiskiem :,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, lub na adres e-mail: mgops@mgops-wiskitki.pl w tytule proszę wpisać ,,Dotyczy naboru -kandydat do świadczenia usług w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Dokumenty będą przyjmowane do dnia 23.08.2021 do godziny 16.00.

Informacje dotyczące Programu pod numerem telefonu: 46 854 50 42 –  osoba do kontaktu: Anna Wiśniewska – p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach

Dnia 10.08.2021

Informacja w sprawie programu 300+

Dnia 05.08.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 19-20.08.2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

w dniu 19.08.2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 09:30 do 12:30

w dniu 20.08.2021 r.  wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

( miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 03.08.2021

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA OKRES 2021/2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2021/2022 można składać:

 • od 1 lipca 2021 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);
 • od 1 sierpnia 2021 roku w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę). Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content