Dnia 14.03.2020

Dobry Start

Czym jest Dobry Start?

Celem programu „Dobry Start” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, niezależnie od kapitału społecznego, materialnego i kulturowego rodziny.

Program „Dobry Start” ma charakter powszechny i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2019/2020.

Wysokość świadczenia „Dobry Start” – 300 zł jednorazowo dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. 

Rodziny otrzymają ww. wsparcie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie „Dobry Start”?

Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, uczących się w szkole, otrzymają one świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza:

 • szkołę podstawową,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wsparcie finansowe w ramach programu „Dobry Start” przysługuje:

 • rodzicom
 • opiekunom prawnym
 • opiekunom faktycznym (tj. osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu o jego przysposobienie)
 • rodzinom zastępczym*
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka*
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych*

UWAGA!

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole lub przedszkolu.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek na dziecko własne.

Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa do powiatowego centrum pomocy rodzinie: rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

UWAGA!

Świadczenie „Dobry Start” nie podlega zasadom tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że nawet jak drugi rodzic pracuje za granicą w kraju Unii Europejskiej, to gmina nie przysyła wniosku do wojewody.

WAŻNE!

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start” oraz wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” można będzie składać:

 • od 1 lipca – elektronicznie (online) za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługę bankowości elektronicznej oraz stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/
 • od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie naszego Ośrodka

Uwaga! Wniosek o świadczenie 300 zł należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc dla rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Łatwiejsza procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione z podatku.

Nie podlega egzekucji ani nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Akty Prawne

Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r., w sprawie ustanowienia rządowego Programu ,, Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r., poz. 514)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,, Dobry Start’’ ( Dz.U z 2018 r. poz. 1061)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,, Dobry Start’’ ( Dz.U z 2019 r. poz. 1343)

Dokumenty do pobrania

WZÓR WNIOSKU  O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

https://www.gov.pl/attachment/5144ccd0-cdc1-4420-811b-a5eb2e0d28b7

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

https://www.gov.pl/attachment/b41c34b8-b69c-4239-b005-141dccce0ec3

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
gops@gops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content